Alinierea competențelor științifice PISA – România

Alinierea competențelor  științifice PISA – România

(Biologie, Chimie, Fizică)

 

PISA 

15 competențe (în bold, numele setului de competențe)

Programa românescă

 cls.VII-a

Programa românescă cls.VIII-a
Construirea și evaluarea de  proiecte de cercetare științifică și interpretarea mod critic a datelor și dovezilor științifice.    
Identificarea întrebării într-un anumit studiu științific 1.1. Investigarea unor reacții chimice în contexte cunoscute.(C) 1.1.Investigarea unor reacții chimice în contexte cunoscute.(C)

 

Propunerea unui plan experimental adecvat 1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe

baza unor fișe de lucru elaborate de elev (B)

2.1 Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele(C)

1.1 Explorarea proprietăților și fenomenelor fizice în cadrul unor investigații simple proiectate dirijat (F)

1.2. Realizarea unor activități

de investigare proiectate independent (B)

2.1 Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele(C)

2.2.Elaborarea unui plan pentru testarea ipotezelor formulate; (C)

2.3. Aplicarea planului propus pentru efectuarea unei investigații; (C)

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii. (C)

1.1 Explorarea proprietăților și fenomenelor fizice în cadrul unor investigații ştiințifice diverse (experimentale/ teoretice) (F)

Evaluarea dacă un design experimental este cel mai potrivit pentru a răspunde la întrebare 3.2 Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații (B)

2.2 Utilizarea echipamentelor de laborator și a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/fenomene.(C)

1.2 Utilizarea unor metode simple de înregistrare, organizare şi prelucrare a datelor experimentale și teoretice – proiect (F)

1.2 Folosirea diverselor metode și instrumente pentru înregistrarea, organizarea și prelucrarea datelor experimentale și teoretice (F)
Interpretarea datele prezentate în diferite reprezentări, tragerea de  concluzii adecvate din date și evaluarea meritele lor relative. 3.2.Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate (C)

1.3 Formularea unor concluzii argumentate pe baza dovezilor obținute în investigațiile științifice derulate, exprimabile sub forma unor legi fizice experimentale.(F)

3.1. Extragerea de date și informații științifice relevante din observații proprii și/sau surse bibliografice recomandate (F)

2.3. Investigarea unor procese și fenomene în scopul identificării noțiunilor și relațiilor relevante.(C)

 

 

3.1 Aplicarea unor relații pentru efectuarea calculelor pe baza ecuațiilor reacțiilor chimice. (C)

1.3 Formularea unor răspunsuri complexe la situații problemă, argumentate cu probe obținute în investigațiile derulate (F)

3.1 Extragerea datelor științifice relevante din observații proprii și/sau din surse bibliografice diverse (F)

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii (C)

 

     
Cercetarea, evaluarea și să utilizarea informațiilor științifice pentru luarea de decizii și acțiuni.    
Căutarea, evaluarea și comunicarea meritelor relative ale diferitelor surse de informații (științifice, sociale, economice și etice) care pot avea importanță sau valoare în luarea deciziilor privind probleme legate de știință și dacă acestea susțin un argument sau o soluție. 1.1.

Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese

și fenomene (B)

4.1 Rezolvarea de probleme prin transferul achizițiilor dobândite prin investigație (F)

1.1. Analiza critică a informațiilor extrase din texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice,

diagrame, utilizate ca surse de informare

 

2.3. Evaluarea critică autonomă a evoluției propriei experienţe de învăţare (F)

 

4.1 Rezolvarea de probleme/situații problemă în contexte intra- și interdisciplinare prin transferul achizițiilor dobândite în urma investigației (F)

Efectuarea distincției între afirmațiile bazate pe dovezi științifice solide, experții vs. non-experții și opinii și oferirea de motive pentru această distincție    
Construirea unui argument pentru a susține o concluzie științifică adecvată pornind de la un set de date.   2.2. Susținerea argumentată a punctului de vedere, utilizând adecvat terminologia specifică

Biologie (B)

 

2.2. Explicarea argumentată ştiințific a unor fenomene fizice din natură și tehnologie (F)

Criticarea defectelor standard ale argumentelor științifice, de exemplu, ipoteze greșite, cauză vs. corelație, explicații eronate, generalizări din date limitate.    
Justificarea deciziilor folosind argumente științifice, individuale sau colective, care contribuie la rezolvarea unor probleme contemporane sau la dezvoltarea durabilă. 4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă pentru descrierea şi interpretarea fenomenelor fizice studiate (F)  

4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă pentru descrierea, interpretare şi predicţia fenomenelor fizice (F)

     
Explicarea fenomenelor din punct de vedere științific    
Reamintirea și aplicarea cunoștințelor științifice 1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei specifice chimiei (C)

2.2. Explicarea calitativă și cantitativă a fenomene fizice prezente din natură și tehnologie utilizând limbajul ştiinţific adecvat (F)

 

2.2. Explicarea argumentată ştiințific a unor fenomene fizice din natură și tehnologie (F)
Utilizarea de diferite forme de reprezentare și  transferul între aceste forme. 1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru (B)

1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau compuse și transformări ale substanțelor.(C)

3.2. Organizarea datelor experimentale/ ştiinţifice în forme simple de prezentare (F)

3.2. Organizarea datelor experimentale, ştiinţifice în forme de prezentare simple (F)
Efectuarea de și justificarea predicțiilor  și soluțiilor  științifice adecvate  4.3. Verificarea cantitativă experimentală sau teoretică a unor principii, teoreme şi legi fizice prin rezolvarea unor probleme/situații problemă (F) 2.1. Formularea de predicții referitoare la diferite fenomene și procese naturale pe baza concluziilor investigației (B)

4.3. Verificarea corelaţiilor între diverse mărimi fizice (datele extrase) prin rezolvarea unor probleme/situații problemă (F)

Identificarea, construirea și evaluarea modelelor. 2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice,texte, produse artistice, cu mijloace TIC,

utilizând adecvat terminologia specifică biologie (B)

3.1 Realizarea unor modele ale sistemelor biologice (B)

2.3. Investigarea unor procese și fenomene în scopul identificării noțiunilor și relațiilor relevante (C)

2.1. Încadrarea în clase de fenomene fizice studiate a unor fenomene din natură și procese din tehnologie (F)

 3.1. Rezolvarea unor situații problemă utilizând argumente și modele adecvate (B)

 

2.1 Încadrarea în clase de fenomene fizice a fenomenelor din natură și tehnologie (F)

Recunoașterea și elaborarea de  ipoteze explicative ale fenomenelor din lumea materială. 2.1.Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice (B)

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre acestea.(C)

3.2. Identificarea de soluții noi/alternative pentru rezolvarea unor situații problemă (B)
Explicarea implicațiilor potențiale pentru societate ale cunoștințelor științifice 4.1. Identificarea consecințelor proceselor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător(C)

4.2. Aprecierea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător (C)

3.4 Identificarea unor riscuri pentru mediu şi propria persoană datorate utilizării necorespunzătoarea a aparatelor și dispozitivelor tehnologice (F)

4.1. Participarea activă la acţiuni de conservare şi ocrotire a mediului înconjurător, de adoptare a

unui stil de viață sănătos (B)

4.2. Evaluarea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător.(C)

3.3. Identificarea riscurilor pentru mediu și pentru propria persoană ca efect al producerii unor fenomene fizice în laboratorul şcolar sau în natură (F)

     
  2.3. Evaluarea critică dirijată a evoluției propriei experienţe de învăţare (F)

4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos (B)

4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate (B)

 

 

4.2. Evaluarea consecințelor propriului comportament asupra sănătății proprii și a stării mediului (B)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *